ADRESÁR FIRIEM A OSÔB


ZÁKLADNÝ POPIS

Adresár je centrálnym úložiskom záznamov o firmách a osobách a miestom pre ich spravovanie. Je základným pracovným prvkom informačného systému prepojeným so všetkými ostatnými modulmi systému. Databáza klientov je interaktívne dosiahnuteľná zo všetkých miest systému, kde sa pracuje s klientskou časťou. Široká možnosť triedenia a rýchle vyhľadávanie podporujú rýchlu a bezchybnú prácu s informačným systémom. Pri každej firme je možné evidovať sídlo a ľubovoľný počet prevádzkární, ktoré majú vlastnú adresu a ďalšie vlastnosti (napr. typ prevádzkárne, hromadná korešpondencia a pod.). Na dokladoch je teda možné zadávať aj odkaz na prevádzkárne firiem.

K firmám je možné pripojiť ľubovoľný počet osôb. Osoby môžu byť priradené k jednej alebo viacerým firmám. Osoby v adresári môžu mať priradené všeobecne definované posty (napríklad riaditeľ, vedúci výroby, účtovník atď.), ktoré je možné následne hromadne oslovovať pomocou jednoduchého výberu. Skupinové a sofistikované vyhľadávanie v adresári firiem tiež podporujú definovateľné kľúče. V definícii kľúča sa volí jeho vlastnosť, napr. dodávateľ, odberateľ, častý dĺžnik, lokalita a pod. a hodnoty, ktoré môžu kľúče nadobúdať. Ďalšou možnosťou triedenia a vyhľadávania vo firmách je kategorizácia, ktorá umožňuje evidovať ručne zadávané údaje (napr. právna forma, počet zamestnancov a ďalšie), tiež údaje automaticky vypočítané systémom (napr. obrat, pohľadávky, priemerná doba splatnosti a ďalšie).

PRÍNOSY PRE UŽÍVATEĽA

 • rýchle zobrazenie všetkých dokladov k firme a osobe v adresári
 • okamžité zobrazenie informácií z internetového obchodného registra alebo iných portálov
 • efektívne vyhľadávanie vo firmách aj v prevádzkárňách
 • možnosť uloženia obrázkov k firmám a osobám (fotografie, logá a pod.)
 • rôzne možnosti opráv, zlučovanie duplicitne zadaných firiem do jedného záznamu a naopak
 • premietnutie výberu skupín firiem podľa filtrov alebo kategorizačných údajov do obmedzenia dokladových a iných agiend pomocou tzv. ABRA schránky
 • podpora marketingu (na vykonávanie segmentácie trhu, zaradenie firiem do kategórií a možnosť reportovania podľa týchto kategórií)

FUNKCIE A VLASTNOSTI

 • evidencia bankových účtov k záznamom firmy
 • záznam firmy obsahuje všetky dôležité obchodné informácie, ako sú doba splatnosti, zľavy (dealerské, sortimentné a i.), dealerské triedy, individuálne firemné cenníky, preferované meny a rada ďalších údajov
 • import údajov firmy z portálu ARES, umožňujúci rýchle a pohodlné založenie nových firiem či doplnenie údajov u existujúcich (platné pre ČR)
 • možnosť zadania a sledovania dovolených kreditov na pohľadávky ku každej firme
 • hromadné opravy položiek osôb, firiem, kľúčov a kategorizačných údajov
 • možnosť automatickej aktualizácie počítaných kategorizačných údajov
 • zobrazenie histórie zmien údajov firmy
 • adresár osôb je prepojený do ostatných agiend v systéme, kde je zadávaná osoba (mzdy, výroba, majetok a ďalšie)